วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

การประเมินผลตามสภาพจริง

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาที่อย่กับธรรมชาติและการประเมินผลก็เช่นเดียวกันควรสอดคล้องและประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริง จากการศึกษาบทความของน.ท.สุพัฒน์ อาษาสร้อยอาจารย์อาวุโส ผวท.กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.บศอ.
(AUTHENTIC ASSESSMENT) การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการทำงานในด้านสมองหรือ
การคิด และ จิตใจ ของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ผู้เรียนกระทำ
โดยพยายามตอบคำถามว่าผู้เรียนทำอย่างไร และทำไมจึงทำอย่างนั้น
การได้ข้อมูลว่า “ เขาทำอย่างไร “ และ “ เขาทำทำไม “ จะช่วยให้ผู้สอน
ได้ช่วยพัฒนาการเรียนของผู้เรียน และ การสอนของผู้สอน ทำให้การเรียน
การสอน มีความหมาย และทำให้เกิดความอยากในการเรียนรู้ต่อไป
ลักษณะสำคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นอย่างไร
๑. เป็นการประเมินที่กระทำไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถกระทำได้ตลอดเวลา
ทุกสถานการณ์ ทั้งที่โรงเรียน บ้าน และ ชุมชน
๒. เป็นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงออก
มาจริง ๆ
๓. เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และให้ความสำคัญในการพัฒนา
จุดเด่นของผู้เรียน
๔. เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน
๕. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง รวมทั้งการเชื่อมโยง
การเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง
๖. ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติในทุกด้าน
ทั้งที่โรงเรียน บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๗. เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการ
บูรณาการความรู้ ความสามารถหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน
๘. เน้นการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซ้อน)
เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เป็นต้น
๙. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการชื่นชม ส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
๑๐. เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง
คำถามสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง
ประเมินอะไร
n การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและเจตคติ
n กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงาน
n ผลผลิต ผลงาน
n ฯลฯ
ประเมินเมื่อใด
n ประเมินอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพที่แท้จริง เป็นธรรมชาติตลอดเวลา
ประเมินจากอะไร
n ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผลิต แบบบันทึก รายงาน ฯลฯ
n การทดสอบในลักษณะต่าง ๆ
n แบบบันทึกย่อย แบบบันทึกแสดงความรู้สึก ความคิด ฯลฯ
n แบบบันทึกการสังเกต
n แบบบันทึกการสัมภาษณ์
n แบบบันทึกของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และกลุ่มเพื่อน
n แฟ้มสะสมงาน
n หลักฐาน ร่องรอยหรือผลงานที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
ใครเป็นผู้ประเมิน
n นักเรียนประเมินตนเอง
n ครู
n เพื่อน/กลุ่มเพื่อน
n ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
ประเมินอย่างไร
การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง สามารถประเมินได้หลายวิธี เช่น
๑. การสังเกต
๒. การสัมภาษณ์
๓. การตรวจงาน
๔. การทดสอบ
๕. บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง
๖. การรายงานตนเองของผู้เรียน
๗. แฟ้มสะสมงาน
ฯลฯ
สรุปการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินการกระทำ การแสดงออกในหลาย ๆ ด้านของนักเรียน ตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ นอกจากโรงเรียน มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ สามารถกระทำได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ มีการใช้ข้อมูลและวิธีการที่หลากหลายในการประเมิน

http://www.atts.rtaf.mi.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น